Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23 februar 2019

13. februar 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Bispebjerg Boldklub. Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 23. februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset på Bispebjerg Bakke 10, 2400 København NV.

Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op og deltage.

Forslag bedes rettet til klubben på klubbens mail: bispebjergboldklub@hotmail.com eller alternativt i klubbens postkasse senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi opfordrer ligeledes alle interesserede til at melde sig som kandidat til evt. ledige bestyrelsesposter.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Protokol og beretning.
 • Regnskab, herunder status.
 • Indkomne forslag.
 • Forslag til nye vedtægter – se bilag 1 + 2
 • Valg af
  1. Formand – Kasper Larsen – genopstiller for 1 år
  2. Næstformand – Stine Hansen – genopstiller for 1 år
  3. Kasserer – Mads Bisgaard – genopstiller for 1 år
  4. Seniorformand – Jacob Thue Poulsen – genopstiller for 1 år
  5. Ungdomsformand – André Lund – genopstiller for 1 år
  6. Menige medlemmer
   Trine Rehfeld Lind – genopstiller for 1 år
   Anna Sjøstrøm – genopstiller for 1 år
   René Nørgaard Stourup – genopstiller for 1 år
   Jeppe Sørensen – genopstiller ikke
   Iris Uellendahl – genopstiller ikke
 • Eventuelt
 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og kun den kan give, forandre eller ophæve love og vedtægter.
 2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet (dog jf. § 14). Den afgør ved simpel majoritet de sager, der foreligger i overensstemmelse med dagsordenen. Ved lovændringer kræves 2/3 majoritet (dog jf. §14).
 3. Deltageret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år eller én forældre til et medlem under 16 år.
 4. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog minimum 18 år eller én forældre til et medlem under 18 år, der er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftligt erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.
 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest frem (5) dage inden afholdesen og være forsynes med forslagsstillerens underskrift.
 6. Ordinær generalforsamling indkaldes med ti (10) dages varsel.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Bispebjerg Boldklub

Bilag 1

Vedtægter for Bispebjerg Boldklub stiftet den 12. juni 1943

 • 1

Klubbens navn er Bispebjerg Boldklub, og dens hjemsted er København. Klubben er stiftet den 12. juni 1943.

 • 2

Klubbens formål er at udbrede interessen for fodboldspillet og igennem et aktivt klubliv give børn, unge og øvrige klubmedlemmer mulighed for et virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 • 3

Klubbens dragt er grøn bluse med hvide ærmer, sorte bukser og hvide strømper.

 • 4
 1. Klubben består af aktive og passive medlemmer
 2. Som medlem kan optages enhver, der kan godkendes, af de i specialforbundene under D.I.F. gældende regler.
 • 5
 1. Optagelse er for seniorer bindende for et kvartal og for ungdomsspillere for et halvår, For passive 1 år.
 2. Kontingent, der betales halvårligt forud for seniorer og ligeledes halvårligt forud for ungdomsspillere, fastsættes på den årlige generalforsamling.
 3. Forfaldsdatoen for kontingentrestance er ½ og 1/7 for seniorer og 1/3 og 1/8 for ungdomsspillere. For passive ½.
 • 6
 1. Resterer et medlem med mere end én kontingentperiode kan forretningsudvalget med 8 dages varsel udelukke vedkommende. Restanser vil altid være forfalden til betaling.
 2. Seniormedlemmer under uddannelse, og som ikke endnu er fyldt 21 år, betaler halvt kontingent.
 3. Lovlig udmeldelse kan kun ske skriftligt til kasseren med 1 dages varsel til hvert kvartals begyndelse og kan kun tages til fælge såfremt medlemmet er uden restance.
 • 7

Klubben ledes af:

Bestyrelsen, bestående af minimum fire bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand, kasserer og menigt medlem. Hertil en repræsentant fra hvert af de bestående udvalg. (Herrer senior-, damesenior- og ungdomsafdeling).

 • 8
 1. Såfremt klubben udvides med nye sportsgrene eller andre forhold nødvendiggør det, vælges et udvalg for disse. Et udvalg kan også, hvis andre forhold nødvendiggør det, nedsættes i samarbejde mellem frivillige medlemmer og bestyrelsen.
 2. Intet medlem må være formand for flere udvalg.
 3. Såfremt bestyrelsen skønner, at et udvalg som helhed ikke røgter deres hverv på en for klubben tilfredsstillende måde, kan bestyrelsen afsætte vedkommende medlem eller udvalg fra hvervet og bestyrelsen varetager da det pågældende arbejde til førstkommende udvalgs / spillermøde eller generalforsamling.
 4. Udvalg kan kun disponere økonomisk, såfremt der foreligger bevilling fra bestyrelsen. Dette skal ved sin formand underrettes om afholdelse af udvalgsmøder. Formanden kan deltage i disse med taleret, med uden stemmeret.
 5. I Bispebjerg Boldklubs medlemsblad og på Bispebjerg Boldklubs hjemmeside må ikke optages artikler af politisk eller personlig injurierende art.
 • 9
 1. Bestyrelsen fører en medlemsprotokol, en kassebog og en forhandlingsprotokol.
 2. Kasseren er ansvarlig for de til ham betroede midler. Hvis den kontante kassebeholdning overstiger kr. 1.000,00 skal det overskydende beløb indsættes på bank- eller sparekassebog, således at der kun kan hæves med formandens og kasserens underskrifter. Det samme gælder for girokontoen.
 3. Under hensynstagen til den til enhver tid fornødne likvide beholdning, kan bestyrelsen – såfremt denne finder det hensigtsmæssigt – anbringe klubbens midler i børsnoterede obligationer. Obligationerne skal henlægges i depot i bank eller sparekasse og således at dispositionsretten følger reglerne for indestående på bank- og sparekassebog.
 4. Ved optagelse af lån og salg / pantsætning tegnes foreningen ved den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med den respektive formue.
 5. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig over for klubbens generalforsamling. I tilfælde af klubbens opløsning hæfter medlemmerne kun ved deres kontingent.
 6. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kasseren skal inden 1. februar afgive driftsregnskaberne og statusopgørelse pr. 31. december til revisor. Regnskaberne, forsynes med revisorpåtegning, foreligges generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskaberne skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
 • 10
 1. Bestyrelsen kan indvarsles, når formanden finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Dog skal bestyrelsen samles minimum én gang hver anden måned.
 2. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen, som oplæses ved hvert bestyrelsesmøde. Samtidig giver kasseren en oversigt over driftsregnskabet.
 3. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende
 • 11
 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og kun den kan give, forandre eller ophæve love og vedtægter.
 2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet (dog jf. § 14). Den afgør ved simpel majoritet de sager, der foreligger i overensstemmelse med dagsordenen. Ved lovændringer kræves 2/3 majoritet (dog jf. §14).
 3. Deltageret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år eller én forældre til et medlem under 16 år.
 4. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog minimum 18 år eller én forældre til et medlem under 18 år, der er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftligt erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.
 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest frem (5) dage inden afholdesen og være forsynes med forslagsstillerens underskrift.
 6. Ordinær generalforsamling indkaldes med ti (10) dages varsel.
 7. Senest i marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 • valg af dirigent
 • Protokol og beretning
 • regnskab, herunder status
 • indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse. Mindst 6 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor følgende poster besættes:

Formand, næstformand, kasserer, seniorformand, ungdomsformand.

 • Eventuelt
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan med seks (6) dages skriftlig varsel indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 af samtlige stemmeberettigede medlemmer henvender sig til bestyrelsen, med forslag om og motivering for, hvad der ønskes behandlet. R i sidstnævnte tilfælde ikke mindst 20 af samtlige underskrivere mødt op ved generalforsamlingens rettidige begyndelse, skal bestyrelsen erklærer generalforsamlingen for ugyldig.
 • 12
 1. Medlemmer, som overtræder klubbens love eller bevidst modarbejder dens interesser og anseelse, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog er vedkommende berettiget til at indanke sin sag på først kommende generalforsamling.
 2. Såfremt et medlem viser ukorrekt optræden, kan et udvalg idømme vedkommende tidsbegrænset karantæne.
 3. Denne karantæne kan indankes for bestyrelsen, hvis den er af længere varighed. Bestyrelsen nedsætter da et uvilligt udvalg til endelig behandling og afgørelse.
 • 13

Klubben har intet ansvar for værdiggenstande efterladt i omklædningsrum, øvelokaler og lignende steder. På træningsplanende skal der herske ro og orden. Rekvisitter og andet klubben tilhørende skal efter endt afbenyttelse bringes på plads. Beskadiger et medlem noget træningsmateriale, skal vedkommende med det samme meddele det til den tilsynsførende. Er beskadigelsen sket med forsæt eller ved grov uagtsomhed, må vedkommenende selv betale skaden.

 • 14

Bestemmelse om klubbens opløsning kan tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor den bestemmelse tages med ovennævnte majoritet uanset de fremmødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af klubbens ejendele og formue.

 • 15

Disse love kan ikke indankes for nogen domstol.

Bilag 2

Forslag til nye vedtægter for Bispebjerg Boldklub stiftet d. 12. juni 1943

 • 1

Klubbens navn er Bispebjerg Boldklub, og dens hjemsted er København. Klubben er stiftet 12. juni 1943.

 • 2

Klubbens formål er at udbrede interessen for fodboldspillet og igennem et aktivt klubliv give børn, unge og øvrige klubmedlemmer mulighed for et virksomt og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 • 3

Klubbens dragt er grøn og hvid-stribet, sorte bukser og grønne strømper

 • 4
 1. Klubben består af aktive og passive medlemmer
 2. Som medlem kan optages enhver, der kan godkendes, af de i specialforbundene under D.I.F gældende regler
 • 5
 1. Optagelse er gældende for et halvt år for aktive medlemmer og 1 år for passive medlemmer.
 2. Kontingent betales forud for senior, ungdom og lukkede seniorhold – ændringer af kontingent skal ske på næstkommende generalforsamling.
 • 6
 1. Skylder et medlem for mere end 1 kontingent-periode kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra træning og kamp. Restancen vil altid være forfalden.
 2. Udmeldelse skal ske inden næste kontingent bliver udsendt og skal ske til den pågældende spillers nærmeste træner.
 3. Spillercertifikat vil først blive udleveret når det skyldige beløb er betalt.
 • 7

Klubben ledes af:

Bestyrelsen, bestående af min. 6 bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand, kasserer og 3 menige medlemmer. Det er op til den siddende bestyrelse at vurdere hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have ud over.

 • 8
 1. Såfremt klubben udvides med nye sportsgrene eller andre forhold nødvendiggør det, vælges et udvalg for disse. Et udvalg kan også, hvis andre forhold nødvendiggør det nedsættes i samarbejde mellem frivillige medlemmer og bestyrelsen. Udvalget sørger for at have en repræsentant i bestyrelsen.
 2. Såfremt at et udvalgsmedlem eller udvalg ikke varetager sine opgaver på en tilfredsstillende måde, kan bestyrelsen afsætte udvalg eller udvalgsmedlem. Dette kan ske på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen varetager det pågældende arbejde indtil nyt udvalg er fundet.
 3. Udvalg kan kun disponere økonomisk, såfremt der ligger en bevilling fra bestyrelsen.
 • 9
 1. Bestyrelsen fører en medlemsdatabase.
 2. Kasseren er ansvarlig for de til ham betroede midler. Kasseren kan indsætte og hæve midler med sin egen underskrift.
 3. Under hensyngtagen til den til enhver tid fornødne likvide beholdning, kan bestyrelsen – såfremt denne finder det hensigtsmæssigt – anbringe klubbens midler i børsnoteret obligationer.
 4. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning tegnes foreningen ved den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
 5. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for klubbens generalforsamling. I tilfælde af klubbens opløsning hæfter medlemmer kun for deres kontingent.
 6. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kasseren skal inden 1. marts afgive regnskabet pr. 31. december til revisor. Regnskabet forsynet med revisorpåtegning foreligges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskab kan rekvireres hos kasseren.
 • 10
 1. Bestyrelsen kan indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Dog skal bestyrelsen som min. samles én gang hver 2. måned.
 2. Sekretæren fører referat og dagsorden og samtidig giver kasseren status på økonomien.
 3. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når min, halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
 • 11
 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og kun den kan give, forandre eller ophæve love og vedtægter.
 2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet (dog jf. § 14). Den afgør ved simpel majoritet de sager, der foreligger i overensstemmelse med dagsordenen. Ved lovændringer kræves 2/3 majoritet (dog jf. §14).
 3. Deltageret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år eller én forældre til et medlem under 16 år.
 4. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog minimum 18 år eller én forældre til et medlem under 18 år, der er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftligt erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.
 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest frem (5) dage inden afholdesen og være forsynes med forslagsstillerens underskrift.
 6. Ordinær generalforsamling indkaldes med ti (10) dages varsel.
 7. Senest i marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 • valg af dirigent
 • Protokol og beretning
 • regnskab, herunder status
 • indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse. Mindst 6 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor følgende poster besættes:

Formand, næstformand, kasserer, seniorformand, ungdomsformand.

 • Eventuelt
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan med seks (6) dages skriftlig varsel indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 af samtlige stemmeberettigede medlemmer henvender sig til bestyrelsen, med forslag om og motivering for, hvad der ønskes behandlet. R i sidstnævnte tilfælde ikke mindst 20 af samtlige underskrivere mødt op ved generalforsamlingens rettidige begyndelse, skal bestyrelsen erklærer generalforsamlingen for ugyldig.
 • 12
 1. Medlemmer, som overtræder klubbens love eller bevidst modarbejder dens interesser og anseelse, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog er vedkommende berettiget til at indanke sin sag på først kommende generalforsamling.
 2. Såfremt et medlem viser ukorrekt optræden, kan et udvalg idømme vedkommen de tidsbegrænset karantæne.
 3. Denne karantæne kan indankes for bestyrelsen, hvis den er af længere varighed. Bestyrelsen nedsætter da et uvilligt udvalg til endelig behandling og afgørelse.
 • 13

Klubben har intet ansvar for værdigenstande efterladt i omklædningsrum lignende steder. Rekvisitter og andet af klubbens tilhørende skal efter endt afbenyttelse bringes på plads. Beskadiger et medlem noget træningsmateriale, skal vedkommende med det samme meddele det til den nærmeste træner. Er beskadigelsen sket med forsæt eller ved grov uagtsomhed, må vedkommenende selv betale skaden.

 • 14

Bestemmelse om klubbens opløsning kan tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor den bestemmelse tages med ovennævnte majoritet uanset de fremmødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af klubbens ejendele og formue.

 • 15

Disse love kan ikke indankes for nogen domstol.