Indkaldelse til ordinær generalforsamling 10 marts 2018

28. februar 2018 | Emne:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Bispebjerg Boldklub. Generalforsamlingen finder sted Lørdag d. 10 marts 2018 kl. 19:00 i klubhuset på Bispebjerg Bakke 10, 2400 København NV.

Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op og deltage.

Forslag bedes rettet til klubben på klubbens mail: bispebjergboldklub@hotmail.com eller alternativt i klubbens postkasse senest 5 dage før generalforsamlingen.

Vi opfordrer ligeledes alle interesserede til at melde sig som kandidat til evt. ledige bestyrelsesposter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Protokol og beretning.
 3. Regnskab, herunder status.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forslag til ændring af vedtægter – §11 stk G og H (se vedlagte bilag).
 6. Valg af:
  a. Formand – Thomas Ottosen – ønsker ikke at genopstille.
  b. Næstformand – Stine Hansen – genopstiller.
  c. Kasserer – Mads Bisgaard – genopstiller.
  d. Seniorformand – Kasper Larsen opstiller for 1 år som formand.
  e. Menigt medlem
  – Jacob Thue Poulsen – ikke på valg.
  – Anna Sjøstrøm – ikke på valg.
  – Trine Rehfeld Lind – ikke på valg.
  – Emil Nord – ønsker ikke at genopstille.
  – Jeppe Sørensen – genopstiller for 1 år.

     7. Eventuelt

 

§11
A) Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og kun den kan give, forandre eller ophæve love og vedtægter.

B) Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når den er lovligt indvarslet (dog jf. §14). Den afgør ved simpel majoritet de sager, der foreligger i overensstemmelse med dagsordenen. Ved lovændringer kræves 2/3 majoritet (dog jf. §14).

C) Deltagerret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 16 år.

D) Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog minimum 18 år, der er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftlig erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

E) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fem (5) dage inden afholdelsen og være forsynet med forslagsstillerens underskrift.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Bispebjerg Boldklub

 

Bilag til Pkt. 5 – Forslag til ændring af §11 stk. G og H:
§11
G) I februar (lige årstal) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent.
2) Protokol og beretning.
3) Regnskab, herunder status.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af:

I) Næstformand.
II) Kasserer.
III) Forretningsudvalgssuppleant. IV) Klubhusudvalg.
V) Suppleant til klubhusudvalg. VI) Revisor.
VII) Revisorsuppleant.
VIII) Rekvisitforvaltersuppleant.

6) Eventuelt.

H) I februar (ulige årstal) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent.
2) Protokol og beretning.
3) Regnskab, herunder status.

4) Indkomne forslag. 5) Valg af:

I) Formand. II) Sekretær.

6) Eventuelt.

III) Forretningsudvalgsmedlem. IV) Forretningsudvalgssuppleant. V) Klubhusformand.
VI) Ungdomsformand.

Stk. H udgår og stk. G ændres til:

I marts afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent.
2) Protokol og beretning.
3) Regnskab, herunder status.

4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse. Mindst 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor følgende poster besættes: Formand, Næstformand, Kasserer, Seniorformand, Ungdomsformand.
6) Eventuelt.