Menu

Regelsæt for seniorafdelingen

ÅBNE HOLD
Vi spiller med åbne hold i BB. Dette betyder i udgangspunktet at en højererangerende træner altid kan tilsige en spiller fra et lavererangerende hold til kamp ud fra den naturlige forudsætning, at en spiller må forventes at være interesseret i at spille på så højt et niveau som muligt. Undtaget fra dette tilsigelseskrav er dog spillere, der ved start af halvsæson klart over for klub og trænere har meldt ud, at tid, lyst eller evner kun rækker til fodbold på et bestemt niveau.

SPILLERTRUPPERNE
Spillertruppen til klubbens forskellige hold offentliggøres af trænerne senest to uger før halvsæsonstart. Sent tilkomne spillere kan selvfølgelig tilgå den enkelte trup siden hen. Størrelsen på førsteholdets trup kan variere, men består som minimum af 20 spillere, mens andetholdstruppen varierer alt efter størrelsen på den samlede seniorafdeling. Der tilmeldes yderligere syvmands- eller ellevemandsmandshold, såfremt det skønnes nødvendigt af trænere og bestyrelse i forening.

OVERSKYDENDE SPILLERE
En spiller, der er i overskud til en spillerunde, er forpligtet til at stille op for nærmeste lavererangerende hold i denne spillerunde og vil i udgangspunktet ikke komme i betragtning til sit oprindelige hold før vedkommende har spillet for det lavererangerende hold. Dette krav er for at sikre sammenhæng mellem spillertrupperne og bidrage til at alle klubbens hold stiller med det stærkest mulige hold. En overskydende spiller bør dog være sikret en plads i startopstillingen på det lavererangerende hold.

TRÆNING
Der forventes to gange ugentlig træning af alle spillere i førsteholdstruppen, hvilket træneren fører regnskab for. Træneren kan dog i særtilfælde efter aftale med spiller og seniorudvalgsformanden dispensere for dette krav. I tilfælde af vedvarende udeblivelse fra træning, mister en spiller sin plads i den pågældende trup og indgår umiddelbart i den nærmeste lavererangerende trup. For andetholdet gælder det, at trænerne fører regnskab med træningsfremmødet og tager hensyn til dette i holdsætningen, idet træningsflid skal belønnes, så vidt det er muligt.

AFBUD
Det forventes af den enkelte spiller i alle klubbens trupper, at vedkommende har orienteret sig i holdets spilleplan og at man melder evt. afbud senest en uge før en kamp, man ikke kan deltage i. Disse afbud skal komme på eget initiativ og ikke trænerens. Med en uge til kamp forventes træneren at kunne danne sig et overblik over tilgængelige spillere. Det forventes også af den enkelte spiller, at man melder afbud til træning.

HOLDSÆTNING
Det påhviler den enkelte træner at sørge for holdsætning ud fra sin trup med evt. tilføjelser fra lavere rangerende trup. Holdsætning bør finde sted så tidligt som muligt og ikke senere end to dage før spilledato, hvorefter kun enkelte spillere bør indkaldes i tilfælde af sene afbud. Er trænere i gentagne tilfælde i holdsætningsproblemer, skal seniorudvalgsformand og trænere i forening gennemgå spillertruppens sammensætning.

KONTINGENT
Man betaler fuldt kontingent for en halvsæson i BB, hvis man har spillet tre kampe eller flere på et af klubbens hold. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Klubben skal være i besiddelse af en spillers spillecertifikat, før vedkommende må stille op for BB. Kontingent for den foregående halvsæson skal være betalt, før den pågældende spiller kan fortsætte i klubben i den nye halvsæson.

TØJVASK
Det forventes at hvert hold sørger for vask af deres eget kamptøj og for førsteholdets vedkommende også træningstøjet. Hvert hold laver en ordning der fungerer for dem og for klubben.

INDKØB TIL KLUBBEN
Alle indkøb til klubben foretages af klubbens bestyrelse. Har man derfor som spiller eller træner indkøbsønsker eller -behov, retter man henvendelse til seniorformanden.

GOD OPFØRSEL
Alle med tilknytning til BB repræsenterer klubben udadtil. Det være sig trænere, spillere, holdledere eller tilskuere. Det forventes fra bestyrelsens side, at alle er sig dette ansvar bevidst og optræder reglementeret og afbalanceret til træning og til kamp. Det er bestyrelsens målsætning, at vi skal være en hyggelig og rar klub at komme i, også for modstandere, dommere og hvem der ellers måtte kigge forbi.

Luk